Dr. Vijay Bhatkar
Dr. Vijay BhatkarChief Mentor
Prof. Ram Takwale
Prof. Ram TakwaleMentor
Shankar Varadharajan
Shankar VaradharajanGroup COO & Director
Shashank Hiwarkar
Shashank HiwarkarManaging Director & CEO
Abhijit Kolas
Abhijit KolasDirector & CTO